Absurdist Movie Screenplay ‘Truthspiracy’

We gonna try to make an ‘absurdist’ movie, called “Truthspiracy” about all kind of conspiracy theories or not conspiracy theories, mentioned by conspiracy thinkers.

In short the intention with this “absurdist” movie is to make the general public aware of elements that are disturbing according to conspiracy thinkers. In this way it’s a way to make as many as possible aware about things which might happen, to be able t react and untie, to avoid it the moment it might turn out the world turns into a way majority doesn’t want to. So the idea is. Let’s laugh about it but … let’s also share the possibilities and make all of us know about it. This to avoid some or all things as mentioned will happen, while most are not aware, since they were distancing out of cognitive dissonance.

The plan is to invite Dutch movie directors for directing the movie. We will send them a short sort of movie script. since we will write them in Dutch, we wrote the invitation in Dutch, under this text. Google Translate can help you if you’re interested already and/or feel like giving us some feedback.

Have a good one !
One Love

Aanhef aan regisseurs

Beste regisseur,

Wat we samen zien is dat de wereld momenteel wordt geregeerd door specialisten of experts, althans, zij, die zich zo willen laten kwalificeren en, hopelijk “for the good’ , onderdeel zijn van de lijnen, welke momenteel uitgezet worden, waarbij hun advies door de politiek wordt gevolgd. Algoritmen initiëren, of leveren in ieder geval een enorme bijdrage, aan het veroorzaken van polarisatie. Het veroorzaken van een tweespalt binnen de samenleving. Dit omdat zoekmachines graag bezoek willen en vooral bevestiging sturen van de zoekcriteria, welke men eerder gebruikte. Het leeuwendeel van de mensheid heeft dat, alsmede de gevolgen, nog niet in de gaten. Het idee is ontstaan om hierover een film te maken, om bewustzijn te initiëren.  Op een slimme manier, zodat degenen, die oren en ogen sluiten voor dit soort info, mogelijk op basis van cognitieve dissonantie, er niet aan willen dat dit gaande is, toch de info verkrijgen. Het idee is opgevat dat te bewerkstelligen door een film te maken, die op ludieke, of zelfs absurdistische, wijze allerlei elementen opneemt, welke momenteel als samenzwering of complottheorie worden benoemd. Allerlei zaken, welke al dan niet op feiten of complottheorieën berusten en, wanneer die bestaan, worden die ook aangestipt. Het gaat dan om allerlei aannames, meningen en ideeën, welke uit andere media dan de msm komen. Dit omdat de msm ook weer, al dan niet bewust, onderdeel zou zijn van het complot ten faveure van de super elite, die daarin een slim manipulatief plan heeft uitgedacht. Het basisidee van de filmmakers zal zijn dat polarisatie en dualisme voor niemand bijdraagt aan levensgeluk. Ook is het noodzakelijk elkaar te kunnen vinden, indien de plandemie denkers gelijk over alles of over een deel (bijv. meer controle, reduceren wereldbevolking of onteigening) mochten hebben en men een noodzakelijk strategie dient te bedenken hen te stoppen. Wij zien het daarom als onze taak een film te maken, waarin de plandemie-mensen zich herkennen en waar de pandemie-mensen hartelijk om kunnen lachen. Uiteraard is de essentie dan de lachers op deze wijze op de hoogte worden gebracht wat voor ridicule zaken er zouden kunnen ontstaan in een plandemie maatschappij. Zij stellen zich daarvoor open, waar ze zich tot op heden afsluiten voor al die bull shit info. Uiteindelijk is het voor hen dan een vermakelijke film maar …… op deze wijze is de boodschap daar voor eenieder zodat we, indien onverhoopt noodzakelijk omdat een deel van de als complot theorie aangemerkte themas ten uitvoer gaan worden gebracht, we snel kunnen schakelen en op dat moment niet iedereen meer uit behoeven te leggen wat er aan de hand zou kunnen zijn, gerelateerd aan die complot gedachten, welke eerder als fictie en onwaar werden beoordeeld. De betrouwbaarheid van de bron is uiteindelijk leidend. Ik ben zelf geen voorstander te acteren op basis van aannames maar meer van observeren en, indien nodig, wanneer de aannames bevestigd zijn, actie ondernemen en trachten degenen, die verantwoordelijk zijn voor oneigenlijk ondemocratisch gedrag, te frustreren en zand in hun motor te strooien om te trachten hen te stoppen.
Wij proberen de film te maken, weg van oordeel, dienend voor allen, opdat we allen waakzaam zullen zijn voor nieuwe ontwikkelingen en voorkomen dat we in een afgeleide van George Orwell’s 1984 belanden in deze tijd.  Het streven is de film d.m.v. crowdfunding en enkele sponsors voor eenieder toegankelijk te maken; online, gratis of op basis van donatie.

Het netwerk waaruit we denken te gaan putten bestaat uit:

Regie : Alex van Warmerdam  / Frans Weisz / Ireen van Ditshuizen 
Casting: Hans Kemna ( en Betty en Job ) 
Netwerk Ibiza & Ubud 
Filmwerk ; Waldemar & Appie netwerk / Annie netwerk = 
Film props huur Icons & Props 

Deelbaar FB ed. / website ed. Samenvatting – Trailer. 

Titel : TRUTHSPIRACY is als naam gekozen geïnspireerd op de documentaire “Cowspiracy”. 

Beide namen zijn afgeleid van conspiracy, een door de CIA bedachte term, welke na de moord op John F. Kennedy gebruikt werd om hen, die de CIA als mogelijke dader benoemden, onder de titel “staatsgevaarlijk” het zwijgen op te kunnen leggen. Vooralsnog is nog steeds niet bekend hoe Kennedy is vermoord en of de als complotdenkers aangeduide mensen al dan niet gelijk hadden.  Later werden mensen, die meldden dat sigaretten roken en asbest verwerken schadelijk zou zijn voor de gezondheid maar in stand gehouden werd vanwege belangen, eveneens als complotdenkers betiteld. Dat geldt tevens voor softenon babies, asbest info etc. Allerlei zaken, welke volgens de autoriteiten niet schadelijk zouden zijn met, naar we nu weten, dramatische gevolgen. Het zogenaamde complot denken is dus niet per definitie onwaar of toebedeeld aan gekkies, zoals vaak , met name in de msm, wordt gesuggereerd. Deze mensen denken anders, of je zou kunnen zeggen, zoals ze zelf zeggen, dat ze zelf denken in plaats zich te laten leiden door wat men voorgeschoteld krijgt. Je zou daarmee complot denkers of zelfdenkenden ook juist als autonoom en positief kunnen benaderen omdat ze een stapje verder denken, na zelf breed onderzoek te hebben verricht bij al dan niet betrouwbare bronnen, door bronnen kritisch te bestuderen. 

Inleiding:

We leven momenteel in een erg interessante, veranderende wereld, vol mogelijkheden en uitdagingen. Een uitdaging, waar velen niet in slagen, is om ons niet te laten verdelen op allerlei gebied, met name t.a.v. het al dan niet eens, of oneens, zijn met adviezen, regelgeving en het al dan niet geloven in main stream media (MSM) of ander nieuws, veelal als complottheorie benoemd, door hen, die zich daarmee liever niet inlaten. Zo is er een stroming die dat betwijfelt dat het huidige, in onze optie niet consistente beleid, uitgevoerd wordt om de mensheid te dienen. Wanneer je het principe van “follow the money” hanteert en daarmee inzichtelijk krijgt wie welke macht d.m.v. veel geld naar zich toetrekt, lijkt dat ook niet geheel en al onterecht. Vooralsnog blijven dat echter vooral aannames, welke je in mijn optiek beter kunt signaleren en in de gaten houden, dan dat je actie onderneemt als ware het reeds bevestigde waarheid onder inbeeld van geleverd bewijs. Deze stroming meent dat er een agenda is om uiteindelijk het elite plan te realiseren, namelijk minder mensen en meer controle, ten faveure van Bain & Company en de super elite,Gates, Rothschild, Rockefeller, Zuckerberg, Bezos, Musk etc. , waarbij de ideeën worden gelanceerd door mensen als Klaus Schwab d.m.v. allerlei programma’s. Binnen die stroming zijn er dan nog tal van afsplitsingen t.a.v. uiteenlopende theorieën. In deze verwarrende, interessante tijd, dient volgens mij centraal te staan dat we ons niet uit elkaar dienen te laten drijven.  Dit ligt  namelijk mijns inziens op de loer omdat er een boel oordeel (b)lijkt te ontstaan over gedrag en/of mening inzake het  al dan niet volgen van door WHO en regeringen geadviseerde regelgeving, van waaruit men elkaar al dan niet sociaal vindt binnen de huidige pandemie of, voor de anderen, plandemie. (Plandemie ; een geplande, zogenaamde of deels ware  pandemie, die geïnitieerd is door de super elite en dmv angst zaaien en mensen voor veiligheid boven vrijheid te laten kiezen, zonder dat zij het weten ,  werkt ten faveure van de super elite ) Onderliggend, vanwege de heftigheid dat het volgens velen over leven en dood gaat, is dat stelling wordt genomen op een niet eerder vertoond niveau. Er zijn tal van meningen, theorieën met de daarbij behorende verwachtingen en …..helaas ook verwijderingen binnen families, gezinnen, vrienden groepen etc.

Script: 

De hoofdpersoon is een nerd en deelgenoot van “The Venus Project”. 

( The Venus Project = A non-profit organisation that presents a new socio-economic model utilising science and technology towards social betterment to achieve a sustainable civilisation of abundance for all, without exception. They recognise the important connection between global resource mismanagement and problems such as war, climate change, poverty, and hunger. In the broader context, these are all detrimental results of the current socio-economic operating system).

De hoofdpersoon wordt vanwege zijn visie uitgenodigd door Bain & Company, de motor achter Bill Gates Trust Fonds en de Melissa en Bil Gates Stichting, Monsanto, Starbucks, Microsoft, etc. 

Zoals we inmiddels weten is circa 85%  a 90% van de huidige wereldeconomie in handen van 3 families, 3 investeringsmaatschappijen en circa 50 miljardairs. Een uiterst ongezonde zaak.

Bain & Company, samen met diverse miljardairs verleiden de hoofdpersoon om deelgenoot te worden van een organisatie om een design te maken voor, zoals het zich eerst laat aanzien, een nieuwe, betere planeet, elders in het universum. Pas later blijkt echter dat men de aarde wil omvormen tot die planeet na bevolkingscontrole, genetisch gemanipuleerde mensen, als robots eigenaar van Monsanto, en sociale hervormingen. Men overtuigt de hoofdpersoon dan omdat eenieder dan gelukkig zal zijn, zonder bezit, zonder schaarste en zonder overbevolking. Ook wordt de hoofdpersoon duidelijk dat er, d.m.v. intimidatie, geen weg terug is.De superelite voert in de nieuwe uitvoering nog duidelijker dan nu de regie en verwerft uiteraard nog meer privileges dan nu. Zij doen dat dmv een plandemie, waarin de bevolking zelfs verzoekt hun vrijheid te ontnemen om hen gezamenlijk  te beschermen tegen een virus, dmv injecties, welke men vaccin noemt, mar waarin de machthebbers nano chips en dergelijke kunnen aanbrengen, naar hun voorkeur, waarmee in samenwerking met 5G torens en cameras een complete controle kan  ontstaan over ieder individu.

Design van de Nieuwe Wereld:
– super elite voert de regie en is machthebber.
– circa half miljard mensen (een door de familie Gates decennia geleden reeds genoemd getal, destijds ondersteund door de families Rotchilds en Rockefellers, verblijven op de planeet. De selectie wordt gemaakt door hen, samen met de in onze huidige wereld op basis van vermogen, invloedrijke mensen, de miljardairs en hun aanhang. Ook zal er een leger genetisch gemanipuleerde mensen, die daarmee eigendom zijn van Monsanto en dus als robots of slaven kunnen worden gedirigeerd zijn. 
– 5G netwerken om datacontrole d.m.v. camera’s, gekoppeld aan digitaal paspoort om ontzegging toegang tot bepaalde zones, als grenzen of supermarkten, winkels, bij wetsovertreding te genereren 

Plot van de film:

Dit is nog open; we kunnen daarmee alle kanten op, zoals ook de huidige tijd alle kanten op kan. Bijvoorbeeld een open einde want we weten niet of er een complottheorie aan de hand is of niet… nog niet. Indien iemand een suggestie heeft hoe dit vorm te geven dmv beeld; welkom ! We willen benadrukken; een interessante spannende tijd !!

Thema’s: Aannames, aandachtspunten, welke als doel zouden kunnen hebben om het kapitalistische, neo-liberalistische tijdperk systeem en tijdperk in stand te houden, ten kosten van mijn a de gehele wereldbevolking, maar ten faveure van Bain & Co i.s.m. enkele belangrijke, rijke families en de super elite. 
We benoemen hier de thema’s puntsgewijs. Voor verdieping zie onder deze opsomming “Verdieping”.

 1. Verdeeldheid en angst zaaien d.m.v. een pandemie of plandemie, om zo een gezamenlijke vijand te creëren, voorheen een oorlog of terrorisme, nu d.m.v. een virus, om het kapitalistisch systeem, dat gebaseerd is op eeuwige groei (slechts mogelijk d.m.v. tussentijdse vernietiging) in stand te houden.
 2. Het langzaamaan steriel maken van de wereldbevolking ten faveure van reduceren overbevolking.
 3. Het infiltreren en daarmee controleren van de MSM en sociale media om strategie te ondersteunen.
 4. Door middel van AI, algoritme-manipulatie etc. stemgedrag en ander gedrag, mening en gemoedstoestand van bevolking beïnvloeden. 
 5. Onderzoek naar bereidwilligheid van de bevolking zich te laten te vaccineren, d.m.v. naamsverandering en hoe iedereen zo te manipuleren zodat de bereidwilligheid vergroot.
 6. Controle niet meer afhankelijk laten zijn van mensen, maar camera’s en computers. Dus goed onderzoek naar 5G en toepassingen.
 7. Het opwerpen en invoeren van een digitaal paspoort. Ter controle, (incidentele) uitsluiting en onderdrukking en in toom houden van andersdenkenden. 
 8. Inzetten van apps en afdwingen van registratie ten faveure van meer controle.
 9. Genetische manipulatie + manipulatie van vaccins + gemodificeerd virus loslaten
 10. Alle vormen van verzet/verenigen voor zijn of tegengaan, dan wel toestaan voor het oog, maar tot op controleerbaar niveau.
 11. Misbruik en manipulatie van experts & specialisten en hun status in combinatie met het rechtssysteem en democratie.
 12. Het creëren van polarisatie, door sociaal- coöperatieve mensen op te zetten tegen de niet gehoorzame groep.
 13. Het infiltreren in farmaceutische bedrijven en zo voorlopig veel geld te verdienen en zelfs middelen toebrengen, welke tal van richtingen mogelijk maken (steriliserende middelen = geboorte beperking, nano-chips i.v.m. controle en activeren van gewenst gedrag )
 14. Invloed lock-down beleid, zegen voor farmaceuten en Bain & Co.

Verdieping:

 1. De, veelal van hogere hand, in de film ook door Bain & Co, geïnitieerde, oorlogen, terroristische aanslagen en crises leidden vooralsnog tot voldoende vernietiging om t kapitalistisch systeem, gebaseerd op eeuwige groei, in stand te houden. Dit ten faveure van de echte machthebbers, Bain & Company en de families Rotschild, Rockefeller en later Gates Bezos, Musk etc. Nu kiest men voor een virus, minder gemakkelijk te achterhalen waar het vandaan komt. Via WHO (voornamelijk gefinancierd door Bill & Melinda Gates Foundation, die deel uit maakt van de super elite) gaat men verdeeldheid en angst zaaien d.m.v. een pandemie of plandemie, zoals de complotdenkers dat noemen. Dit houdt in; participeren binnen de WHO, wat Bill Gates deed, plus enkele virologen (in NL Ab Oosterhuis) en medische wetenschappers per land een belang geven in farmaceutische bedrijven om zodoende de boodschap als een mantra te herhalen binnen MSM en de specialistische teams. De overheid zal het advies volgen, waarbij, indien nodig, statistieken kunnen worden gemanipuleerd om de in het onderwerp benoemde angst toe te laten nemen.

  Miljardairs, met eigen programma’s, zonder reflectie, ontplooien ondemocratische initiatieven, welke tot nog meer scheefgroei leiden van de welvaart en voorkomen daarmee mogelijkheden om de wereldbevolking naar een menswaardig bestaan te leiden. De filmmakers gaan tevens inzichtelijk maken dat in de geschiedenis van de mensheid machtsverschuivingen vaker voorkwamen, dus dat dit geen uitzondering is en men dus waakzaam dient te zijn.  Eerdere machtsverschuivingen leidden eveneens tot een verandering van waarden in dit soort zaken de wereld. Adel en burgers/ industrialisering, waar mankracht plots belangrijker werd dan grond, waardoor vakbonden en Cao’s ontstonden om de arbeider tevreden te stellen. Hierdoor verdween de macht naar democratische modellen. Dit gebeurde om het volk rustig te houden. Uiteindelijk lukte het om een democratisch model toe te passen, waardoor het een schijn-democratie werd, als het nu is. D.m.v. democratie slechts lokaal toe te passen is het namelijk geen echte democratie want op deze wijze benadelen machthebbers en politici toch meer dan de helft van de wereldbevolking. Dit is mogelijk omdat de gedupeerden geen steun ondervinden binnen de landen waar de economie goed is en waar beleid wordt gemaakt om het systeem te handhaven. Nieuwe vijand creëren, geen oorlogen (aanvankelijk) meer, geen terrorisme (de opvolger van de oorlogen), die hebben nu een te ‘negatief beeld’, het is te duidelijk wie daar de dader (vaak CIA) is etc. vanwege MSM-publicaties, achtergrondartikelen en sociale media. Een virus (opvolger van terrorisme) is een veiligere vorm van vernietigen, een veiligere vorm van een vijand creëren en manipuleren van bevolking. Dit is in de toekomst gemakkelijker bestuurbaar.
 2. Via de WHO (voornamelijk gefinancierd door Bill Gates, die deel uit maakt van de super elite), die de medische wereld mogelijk adviseert, het langzaamaan steriel maken van de wereldbevolking, omdat zijn familie decennia geleden al propageerde naar een wereldbevolking te streven van circa 0,5 miljard mensen. Dit zou dan kunnen gebeuren via het verplicht dragen van mondmaskers, veelvuldig handen wassen adviseren en geen contact met elkaar. Tevens endorfine laten afnemen door ontzeggingen sporten, dansen, zingen, knuffelen, samen zijn. Dit alles tezamen leidt tot meer frustratie, neerslachtigheid, depressiviteit en maakt de bevolking dus kwetsbaarder, zodat een nieuw virus meer slachtoffers zou kunnen maken. Tevens wordt gekeken naar het implanteren van stoffen, welke het auto immuunsysteem aanvallen of tot sterilisatie leiden. Daarnaast camera’s afstemmen op ogen i.v.m. toekomstige controle, d.m.v. propageren mondmaskers.
 1. Het controleren van de MSM en sociale media:MSM, (veelal in handen van o.a. Bain & Company) hebben een belang bij ondersteunen van angst-strategieën. Dit werkt uitstekend en de MSM ziet en ervaart het verdienmodel, want de angst regeert. Dus een pandemie en dagelijks wijzigende statistieken en beleid hebben een hoge nieuwswaarde. Kritische geluiden indammen door kritische journalisten te wijzen op hun verantwoordelijkheid en daarmee een eenduidig geluid te laten horen, wat tevens binnen de vakgroepen van artsen gebeurt is een ander onderdeel.  Vrijheid was nooit gratis, dat denkt echter een belangrijk deel van de verwende mensheid nu, na circa 75 jaar vrede en relatieve vrijheid. Daar wil Bain gebruik, of misbruik, van maken bij het uitvoeren van de plannen want daardoor is de mensheid lui en goedgelovig geworden en wordt al sinds jaar en dag beziggehouden binnen een neo-liberalistisch-systeem met hypotheken, onnodig werk ethos en indeling tijd, wat past binnen het rustig houden van hen. In samenhang met de boodschap, welke de MSM zendt, is de bevolking uiterst volgzaam. Tevens helpt het door MSM te laten melden dat complotdenkers laagopgeleid zijn, waartoe opgeleiden niet willen behoren, en complottheorieën van alle tijden zijn. Verder wil men participeren binnen sociale mediabedrijven, zoals Facebook, 

YouTube en Instagram, om d.m.v. zogenaamde fact-checking de voor de super elite gewenste boodschap te communiceren om langs deze weg te veel weerstand van de complot denkers te voorkomen. Deze complotdenkers creëren anders onrust en leveren mogelijk verzet bij samenwerking. Ook worden journalisten-organisaties, veelal eigendom van de 3 investering-maatschappijen, wat uiteindelijk hun broodheer is, bewogen door Bain, hun broodheer, om kritische geluiden te voorkomen.

 1. Onder invloed van algoritmen, AI, internet, data manipulatie: stemgedrag e.d. beïnvloeden. Een computer kan bijv. vandaag de dag al beter voorspellen hoe een persoon zal reageren op een hypothetische vraag dan de persoon zelf. Donald Trump gebruikte dit, naar zeggen, in zijn voorlaatste campagne.
 2. Medicatie anders benoemen, als vaccin, om bereidwilligheid te vergroten zich te laten “vaccineren”, omdat men dan refereert aan echte vaccins, als tegen polio e.d.
  Verder onderzoeken van bereidwilligheid van bevolking om het zogenaamde vaccin te nemen, met name in combinatie met ‘wakkere mensen’. Belangrijk om te zien tot waar hun bezwaar gehandhaafd blijft en hoe die “wakkere” groep tot andere gedachten te brengen.
 3. 5G toepassingen, i.v.m. snelheid dataverkeer, in combinatie met goede controle camera’s en mogelijk in de toekomst in samenhang met nano chips. Geautomatiseerde controle is noodzakelijk zodat men niet meer afhankelijk is van mensen, met een eigen mening, omdat politieagenten steeds vaker muiten. Ook pilots maken met camera’s, die nog steeds scherp kunnen stellen wanneer slechts de ogen, door verplichte maskers, zichtbaar zijn.
 4. Het opwerpen van het gebruik van een digitaal paspoort, met de mogelijkheid om sancties bij overtreding van opstandige mensen, voornamelijk andersdenkenden, op te leggen en hen te frustreren en te voorkomen dat ze een podium krijgen en/of informatie met andere delen.
 5. Inzetten van apps en afdwingen van registratie ten faveure van meer controle

Bain & Company zet in op het belang van een registratie app d.m.v. distributie van veel tests, een goed verdienmodel voor de farmaceuten, waar Bain & Company en de super elite deelgenoot van zijn. Ook kunnen ze zodoende DNA in kaart brengen en cijfers in statistieken gemakkelijk manipuleren. Lies for the good to make their theory of “solving the virus-problem” happen”. 

 1. Genetische manipulatie + manipulatie van vaccins, gemodificeerd virus loslaten
  1. Genetische manipulatie van chromosomen – dit om mensen in eigendom te krijgen in volgende generaties, zodat zij als robots kunnen functioneren.
  2. Genetische manipulatie van zaden en het verwerven van landbouwgrond. Genetische manipulatie zoals Monsanto doet. Het idee is om zaden op voedsel schaars te maken en in eigendom te hebben, waarmee de elite zelf de prijs kan bepalen. Zo hoeft onroerend goed niet meer leidend te zijn om schaarste te creëren in financiën, om mensen aan het werk en in zorgen te houden. 
  3. Onvruchtbaarheid quotum in vaccins voor verschillende gebieden verwerken. Bain gaat i.s.m. farmaceuten een algemeen publieksvaccin maken, wat door de WHO wordt aangemoedigd te gebruiken, wat gedeeltelijk werkt maar tevens te doceren onvruchtbaarheid genereert, met meer onvruchtbaarheid in Afrika, Azië en minder onvruchtbaarheid genereert waar veel educatie en kennis is als bijv. Europa en USA om zo een superras te creëren. 
  4. Gemodificeerd virus loslaten wanneer de bevolking nagenoeg steriel is. Naast het gegeven dat de bevolking meer en meer steriel wordt, dus minder kinderen op de wereld zetten gaat Bain een gemodificeerd virus loslaten, waarvoor reeds een ‘vaccin’ bestaat voor de super elite en enkele uitverkorenen. Een virus, wat veel schade oplevert onder de minder sterken van de bevolking.
 2. Alle vormen van verzet/verenigen voor zijn of tegengaan
  1. Wanneer een groot deel van de 7,5 miljard mensen zich gaan verzetten en zich proberen te verenigen, zullen Bain & Co en de super elite, alle acties die ondernomen worden of trachten te worden ondernomen op slinkse wijze frustreren. 
  2. De meerderheid, de niet complotdenkers, manipuleren, zodat ze vertrouwen houden in het WHO-beleid. Gebruik maken van cognitieve dissonantie: het blokkeren van de hersenen bij veelomvattende thema’s, waarbij men bovendien het gevoel heeft geen invloed te kunnen uitoefenen. De mensen neigen in eerste instantie meestal tot ontkenning en apathie. Een ander deel is zich hier bewust van, meer wakker en meer de warrior en tracht zich te verenigen en anderen te bereiken. Bain & Co gaan hiervoor afleiding veroorzaken tijdens de pandemie door zwarte mensen op schandalige manier om te laten brengen, waardoor nog meer verdeeldheid ontstaat en men afgeleid raakt d.m.v. een “black lives matter” beweging op te starten, waarin men hen laten denken dat men progressie kan boeken t.a.v. institutioneel racisme en discriminatie in het algemeen.
  3. Initiatieven zoals letsunite.online laten bestaan, maar de aantallen in de gaten houden van mensen die zich echt willen verenigen. Bain dient te checken wat de actiebereidheid is bij echte onrust en dat dient in kaart te worden gebracht. Zo ook alle serieuze initiatieven, waar de ‘cultural creatives‘, zoals men de mensen noemt die bovengemiddeld “wakker” of “aware” zijn, zich mee bezig houden. Al dit soort organisaties, alsmede religieuze groepen of andere grote groepen op sociale media, houdt Bain in de gaten en laat ze hun gang gaan zolang ze niet een echte bedreiging worden. DMT-activatie of andere verheldering genererende drugs worden ook in de gaten gehouden, want dat kan ook leiden tot, meestal tijdelijk, bovenmatig “wakker” zijn.
  4. Wanneer de mensheid merkt dat de bedoeling anders is dan werd gecommuniceerd wordt men eerst nog gepaaid met premies en indien dat niet helpt geïntimideerd en gechanteerd tot dood van geliefden en/of henzelf.
  5. Een groot deel van de wakkere mensen (mensen, die zich breed oriënteren en vermoedens hebben dat er andere belangen spelen, dan hetgeen door MSM, WHO, gezondheidsorganisaties en politiek in het kader van de pandemie wordt gecommuniceerd) is in meditatie en yoga en wil een vredelievende manier om naar 5D ( een wereld in een nieuwe dimensie, gebaseerd op liefde, heelheid, eenheid, samen en delen). Dit wordt toegestaan, zelfs gevoed door Bain. Bain weet inmiddels, op basis van algoritmen, dat deze groep denkt dat met liefde en meditatie alles zich oplost. Deze wakkere yogi hebben echter niet door, op deze wijze een gewillig slachtoffer voor de super elite te zijn, terwijl dit een heel krachtige groep zou kunnen zijn. Vooral indien men zou aansluiten binnen de andere andersdenkenden, die wat militanter zijn, en zich niet af zouden scheiden omdat de andere strategie hen minder aanspreekt. Al dit soort psychologische elementen, goed bestudeerd door Bain, zijn onderdeel van het plan van hetgeen Bain wil toelaten en hetgeen Bain tracht te verstoren.
 1. Misbruik en manipulatie van experts & specialisten en hun status in combinatie met het rechtssysteem en democratie
  1. Bain misbruikt de goedwillende specialisten, die zich vanuit hun expertise, binnen hun vakgebied, oriënteren en ervan uitgaan dat ze ondersteunend zijn in een programma om oplossingen te bieden, maar dus niet het grote geheel overzien. Zij hebben niet inzichtelijk dat zij onderdeel zijn van een spel wat gespeeld wordt, wat leidt tot machtsverschuivingen. Een spel, dat gepaard gaat met allerlei onethische kwesties, welke we echt niet willen. Tot nog toe heeft Bain, via de experts, farmaceutische bedrijven en MSM de overheden in de greep omdat die op basis van experts inhuren denken het beste beleid uit te kunnen voeren. Ook is er geen bereidwilligheid van hen om zogenaamde complottheorie toe te laten. Verder zijn alle vakgroepen op medisch gebied op deze wijze, ongewild, maar zeer nuttig, deelgenoot van het plan. Het leeuwendeel van de goed opgeleide bevolking geeft er de voorkeur aan om naar specialisten te luisteren en negeert anders denken en betiteld hen als onruststokers en complotdenkers. Bain laat de overheid, op advies van OMT en RIVM een filmpje maken om app controle van mensen te propageren, zodat Bain tevens samenscholing van complotdenkers kan volgen. In de film wordt dat niet anders. Experts, media en wetenschappers zijn vooral goedwillende mensen, die niet inzichtelijk hebben dat ze misbruikt worden. Zij zijn een uiterst geschikte doelgroep daarvoor omdat ze vaak in specialisatie zijn en vanuit hun vakgebied kijken en niet opgeleid zijn te kwader trouw te hoeven denken aan de hand van opdrachten, welke zij verstrekt krijgen. Daar ligt niet hun kracht, maar juist in het koker-denken om als specialisten diep op materie en onderzoek in te gaan. Via de WHO zorgen dat overheden zich laten adviseren door specialisten, die via de WHO instructies krijgen. De rechtspraak laat zich al decennialang adviseren door specialisten, wiens advies bepalend is. Dit systeem is gemeengoed geworden bij beleidsmakers, dus wordt tevens toegepast in deze planning. Ministers en beleidsmakers zullen zich laten adviseren door medici, waaronder veel virologen. Wanneer ministers beleid maken, weg van het WHO-beleid, actie ondernemen d.m.v. kritiek op functioneren of anders en de post door anderen laten bemannen (voorbeeld: check hoe in NL Hugo de Jonge op de post kwam, waar hij nu zit, als invaller).
  2. Bain dient een beleid te stimuleren, evenals in de juridische wereld, waar rechters zich vooral verlaten op specialisten. De specialisten in de huidige p(l)andemie, zijn echter geen specialist. Dit omdat het virus te onbekend is en zich anders gedraagt dan andere virussen. Hierdoor gaat men voor superveilig zo dat de “specialisten” geen verantwoordelijkheid behoeven te nemen voor onbekende uitwassen en op deze wijze kritiek en/of claims voorkomen. OP deze manier krijgt de WHO keurig haar zin en kan ze uitvoeren wat ze wil. Mede omdat Bain enkele mensen in de top deelgenoot maakt van winstgevende modellen indien zij draagvlak genereren voor vaccins, tests, en WHO-beleid. Vaccins zullen steeds vaker nodig zijn, liggen nu nog deels onder de loep via keuring-organisaties, maar naarmate er vaker vaccins zijn verdwijnt de scherpte daar en kan Bain integreren om de controle weg te nemen en stoffen toe te passen, waarmee men door hen gewenste elementen kan toevoegen t.b.v. bevolkingsregulatie of controle.
 1. Het creëren van dualiteit en polarisatie
  1. Het creëren van polarisatie d.m.v. stigmatiseren van een bepaalde groep als aanstichter van ellende. Niet-gevaccineerden worden tot outlaws en oorzaak van het probleem aangewezen. 
  2. Verder zet Bain in op voorschotten, te betalen door de rijke landen, voor vaccins, zodat de politici een vaccin hebben als het er is en niet als laatste zijn, want angst regeert momenteel. Bain genereert competitie/dualiteit op basis van angst om overheden zo miljarden te laten voorschieten. Angst wordt meer en meer gecreëerd d.m.v. via de media naar gelang het hen beter uitkomt. Dit gebeurt d.m.v. wisselend het reproductiecijfer, testcijfers, besmettingen of anders als leidend te maken. Dit maakt het leeuwendeel van de mensheid bevreesd vanwege de gecommuniceerde samenhang van het maximaal aantal ic-bedden en het daarmee samenhangende code zwart scenario.
  3. Een gedeelte van de mensheid, “de wakkere medemens”, denkt zicht te hebben op wat er gaande is dus dient Bain slim, steeds nieuwe, elementen toe te passen, zogenaamde zijsporen te creëren waardoor het voor de wakkere mensen lijkt dat het tot iets leidt. Doodlopende einden moet echter het resultaat zijn en vanuit frustratie en het bevestigen van de MSM dat het weer een complottheorie is die niet klopt zal er, vanuit frustratie versus ignorance, nog meer verdeeldheid ontstaan tussen pandemie en plandemie groepen.
 1. Infiltreren in farmaceutische bedrijven 
  1. Het verbloemen van of aandacht weg houden van: 
   1. Het eerdere werk van Bill & Melinda Gates in Afrika en Azië, waar een groot deel van de bevolking onvruchtbaar is geworden na injecties, zogenoemde vaccins, welke gepropageerd werden t.b.v. kwaliteit van leven en, zoals men propageerde, het voorkomen van diverse ziektes.  
   2. De behandelwijze in alle landen, waar men op basis van onwetendheid veel doden heeft veroorzaakt vanwege verkeerde medicatie en behandelingen 
   3. Het feit dat vakorganisaties worden misbruikt om artsen het zwijgen op te leggen en verbieden om, goed werkende, goedkope medicatie in een vroeg stadium te laten toepassen (men laat via WHO de artsen vakgroepen melden over een gevaar voor volksgezondheid indien richtlijnen niet gevolgd worden). 
   4. De WHO, waar Bill Gates d.m.v. donaties invloedrijk is en charitatief lijkt, haalt veel meer geld terug dmv participatie binnen farmaceutische bedrijven.
 1. Invloed Lock Down Beleid, een zege voor farmaceuten en Bain & Co.
  Bain & Co heeft baat bij lock-downs. Dit geldt voor mediabedrijven, welke floreren onder de uitvoer van de richtlijnen van de WHO en bijv. Jeff Bezos van Amazon, wiens omzet gigantisch kon stijgen d.m.v. nog meer lock-downs, genereren samen voldoende geld voor meer aardverschuivingen van het vermogen wereldwijd. Amazon nam bijvoorbeeld tijdens de eerste lock-down 25.000 mensen extra aan en zag de winst met 9 miljard in 40 dagen stijgen.